Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Programma Duurzame Waterrecreatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Programma Duurzame Waterrecreatie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Programma Duurzame Waterrecreatie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Programma Duurzame Waterrecreatie staan documenten afkomstig van en links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Programma Duurzame Waterrecreatie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Programma Duurzame Waterrecreatie of haar licentiegevers.
Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Programma Duurzame Waterrecreatie en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Beeldgebruik
Op verschillende plekken in de website maken wij gebruik van beeldmateriaal van derden. Dank zijn we verschuldigd aan Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl), waar wij verschillende beelden hebben gedownload. Op andere plekken verwijzen wij naar de rechthebbenden of fotografen. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website/nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. (met link naar Contact)

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Programma Duurzame Waterrecreatie.