Iedere zes jaar komt een nieuwe set Deltascenario’s uit dat de wateropgaven voor 2050 en 2100 schetst. In alle Deltascenario’s van 2024 blijkt dat de opgaven voor watertekort, wateroverlast en waterveiligheid groter worden.

De vier Deltascenario’s baseren zich op een combinatie van klimaatverandering, sociaaleconomische groei en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daaruit kan worden afgeleid hoe de wateropgaven in Nederland veranderen. Dit zal ook invloed hebben op de waterrecreant en watersporter.

De nieuwe set is opgesteld door kennisinstituut Deltares, in opdracht van de Deltacommissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inzichten zijn gebaseerd op inzichten van onder meer KNMI, Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit.

Vier toekomstbeelden

De vier scenario’s die zijn uitgewerkt zijn vier mogelijke toekomstbeelden: Ruim, Vlug, Warm en Stoom. Ze bevatten geen nieuw beleid en met alle vier de scenario’s moet rekening gehouden worden. In alle Deltascenario’s zijn de gevolgen groot en gaat er veel veranderen.

Vier gekleurde vlakken op twee assen. Dit zijn de vier toekomstbeelden van de Deltascenario's. Vlak groen getiteld 'Ruim' heeft beperkte sociaal-economische groei en beperkte klimaatverandering en uitstoot van Nederland. Vlak blauw is getiteld 'Vlug' en heeft veel sociaal-economische groei en een beperkte klimaatverandering en uitstoot. Vlak geel is getiteld 'warm'. Dit scenario heeft een beperkt sociaal-economische groei en veel klimaatverandering en uitstoot. Het rode vlak is getiteld 'Stoom'. Dit scenario heeft zowel veel sociaal-economische groei als veel klimaatverandering en uitstoot van Nederland

In de scenario’s Vlug en Stoom groeien de economie en bevolking sterk. Dat leidt tot meer verstedelijking en grote ruimtelijke druk. De twee andere scena­rio’s, Ruim en Warm, hebben beperkte groei van bevolking en economie. Ook in deze scenario’s verandert Nederland, maar nu vooral in het landelijk gebied waar meer natuur komt. De ruimtelijke druk is hier kleiner.

Na 2050 versnelt de klimaatverandering in de scenario’s Warm en Stoom. In Vlug en Ruim stabiliseert de klimaatverandering. De zeespiegelstijging gaat door in deze twee scenario’s, maar is minder hoog dan in Stoom en Warm in 2100.

Stapeling van opgaven

Het rapport geeft een stapeling van opgaven weer. Het gaat hierbij om de opgave watertekort, wateroverlast en waterveiligheid. Dat komt vooral doordat het weer grilliger wordt: door nattere winters en drogere zomers. In alle vier de scenario’s is dit het geval. Zo zal het aanbod van zoetwater in de zomer afnemen en de vraag juist toenemen. De kans op extreem veel neerslag neemt toe en de gevolgen van wateroverlast worden groter. Ook zal er vaker hoogwater staan en de gevolgen van overstromingen worden groter, doordat Nederland zal verstedelijken en meer mensen achter de dijken gaan wonen.

Invloed op de waterrecreant

De Deltascenario’s zullen ook invloed hebben op de waterrecreant en -sporter. Naast meer kans op extreem veel neerslag of extreme droogte, zullen de kans op overstromingen toenemen. Ook de verzilting van het water zal de waterkwaliteit doen afnemen.

Tot 2050 nemen de opgaven voor watertekort en wateroverlast fors toe. Richting 2100 worden alle opgaven aanzienlijk groter als de wereld er niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen substantieel te verminderen.

Lees de Deltascenario’s 2024 op hoofdlijnen of lees het volledige rapport.

© Afbeelding boven: voorkant Deltascenario’s 2024 brochure

Nieuws & evenementen