http://Foto%20van%20zeilboot%20op%20het%20water.%20Een%20logo%20van%20Duurzame%20Waterrecreatie%20staat%20linksboven.

Dit jaar heeft Waterrecreatie Nederland, net als in 2022, een enquête over duurzame waterrecreatie gehouden onder waterrecreanten en watersporters. De enquête is door 858 actieve watersporters ingevuld. De resultaten van de enquête geven veel inzicht in waar we nu staan op het gebied van duurzame waterrecreatie en welke kansen er liggen voor verdere verduurzaming van de sector.  

Voor de ontwikkeling van het programma Duurzame Waterrecreatie heeft Waterrecreatie Nederland in november een enquête gehouden onder verschillende typen waterrecreanten en watersporters. Er zijn veel reacties binnengekomen, voornamelijk van zeilers (406), motorbootvaarders (211) en roeiers (135). Vorig jaar was de enquête door 334 respondenten ingevuld waarvan de grootste groepen ook de zeilers (137) en motorbootvaarders (130) waren. De respondenten geven een indruk over hoe er gedacht wordt en welke keuzes er gemaakt worden over de onderwerpen duurzaam zeemanschap, het verkleinen van de ecologische- en CO2 voetafdruk, en het belang van beleefbaar en toegankelijk water. 

Verkleinen van de ecologische en CO2 voetafdruk

95% van de motorbootvaarders, zeilers, sloepvaarders en snelvaarders die de enquête hebben ingevuld hebben boten in eigen bezit. Bij andere watersporten heeft minder dan de helft de uitrusting voor de watersport in eigen bezit . Meer dan de helft zegt lid te zijn  van een vereniging. Bij aanschaf van watersportuitrusting en boten wordt 31% tweedehands en 48% nieuw gekocht. Diesel, wind en GTL zijn de meest gebruikte aandrijvingen voor de motorboten, zeilboten en sloepen. 

Van de geënquêteerde motorbootvaarders, zeilers en sloepvaarder geeft 52% aan een vuilwatertank aan boord te hebben. Daarvan geeft weer 54% aan de vuilwatertank zelden of nooit te gebruiken. Voor 28% van de respondenten die aangeeft een vuilwatertank aan boord te hebben is er geen vuilwateruitpompstation aanwezig in een straal van 1 km vanaf de ligplaats. 25% van de respondenten geeft aan dat het uitpompstation nooit of zelden werkend is. Zowel de aanwezigheid van de vuilwaterstations als de werking zijn een aandachtspunt. Deze resultaten zullen worden meegenomen in de voorlichtingscampagne over toiletwaterlozing.  

Bij het gebruik van onderhoudsproducten, geven de meeste watersporters aan te kiezen voor producten die het meest effectief en het meest milieuvriendelijk zijn. Voor minder belastende onderhoudsproducten zijn de respondenten bereid om 21% meer te betalen. De meerderheid van de ondervraagde watersporters geeft aan reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren op de wal in de jachthaven (23%) of in een loods (22%). 20% van de respondenten geeft aan reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden op het water uit te voeren. 

Duurzaam zeemanschap

Van de watersporters die de enquête hebben ingevuld geeft 82% aan dat ze het verduurzamen van de waterrecreatie enigszins of heel belangrijk vinden. De groep die zich bezighoudt met het verduurzamen is kleiner, namelijk 57%. In veel gevallen wordt wel gelet op een minder belastende productiemethode bij de aankoop van een (nieuw) vaartuig, watersportuitrusting of onderdelen. Daarentegen is er minder aandacht voor de recyclebaarheid van de materialen. De respondenten zijn bereid om gemiddeld 17% meer te betalen voor een minder milieubelastend (nieuw) vaartuig, watersportuitrusting of onderdelen. De tijd die het kost om uit te zoeken welke producten minder belastend zijn voor het milieu is voor een groot deel van de respondenten reden om hier niet in te investeren. Bijna alle motorbootvaarders, zeilers en sloepvaarders geven aan te zorgen dat hun boot ‘technisch’ in orde is om de kans op milieuverontreiniging en ongelukken zo klein mogelijk te maken.  

Belang van beleefbaar en toegankelijk water

Vrijwel alle respondenten ruimen het eigen afval op tijdens of na de watersportactiviteit. Een grote meerderheid ruimt ook het afval van anderen op. De groep die aangeeft afval van anderen op te ruimen is dit jaar relatief groter dan in 2022 (4%). De beoordeling van de kwaliteit van het water is dit jaar met een 7,4 lager dan in 2022, toen werd de waterkwaliteit met een 7,7 beoordeeld.  

Het belang van een waterrijke omgeving voor de gezondheid komt in de enquêteresultaten duidelijk naar voren. De respondenten geven bijvoorbeeld aan dat het beleven van het water in hoge mate bijdraagt aan hun gezondheid. De bijdrage aan de fysieke gezondheid krijgt een gemiddelde score van een 8,4 (in 2022 was dit een 8,3). De bijdrage aan de mentale gezondheid een 8,9 (in 2022 was dit een 8,8). 

Vooruitzicht komend jaar

De enquête is voor de tweede keer gehouden, waardoor resultaten van de enquête kunnen worden vergeleken met de nulmeting uit 2022. Er zullen komende tijd artikelen verschijnen over de resultaten van de grote groepen respondenten: motorbootvaarders, zeilers, roeiers en kajakkers/ kanoërs. Naast deze enquête voor waterrecreanten zullen ook enquêtes worden gehouden onder watersportverenigingen, ondernemers, beleidsmakers en beheerders om het beeld compleet te maken. Dit zorgt voor beter inzicht in de huidige situatie en waar de informatiebehoefte ligt bij de verschillende doelgroepen.  

De top 5 onderwerpen waar watersporters meer over zouden willen weten zijn waterkwaliteit, duurzame(re) onderhoudsproducten, antifouling, duurzame(re) watersportmaterialen en kwetsbare flora en fauna.  Mede op basis van de uitkomsten van de enquêtes zullen Waterrecreatie Nederland en partners verder werken aan de verduurzaming van de waterrecreatiesector. Met als doel: vergroten van bewustzijn en een nóg duurzamer gebruik van water. 

Nieuws & evenementen